Andrzej Przybyła: Ponad 35 mln zł na inwestycje

O podsumowaniu mijającego roku, przyszłorocznym budżecie i planach inwestycyjnych oraz obawach związanych ze wzrostem wydatków bieżących samorządów rozmawiamy z Andrzejem Przybyłą, wójtem gminy Kościan.

Andrzej Przybyła, wójt gminy Kościan

– Zacznijmy od podsumowania mijającego roku, który zaskoczył nas gwałtownie rosnącą inflacją i wzbudził niepewność co do przyszłej sytuacji gospodarczej.
– W tym roku, dzięki szybko ogłoszonym przetargom udało nam się zrealizować większość zapisanych w budżecie zadań inwestycyjnych. Obawiam się, że przyszły rok będzie pod tym względem znacznie trudniejszy. Widzimy to na przykładzie procedury przetargowej dotyczącej budowy stacji uzdatniania wody w Racocie. Jedna z firm, po złożeniu oferty i wygraniu przetargu, odstąpiła od podpisania umowy. Bezpośredni wpływ na tę decyzję miał wzrost cen, który spowodował, że realizacja tego przedsięwzięcia stała się dla niej nieopłacalna. Obawiam się, że do takich sytuacji może dochodzić coraz częściej. Działające w warunkach niepewności cenowej przedsiębiorstwa borykają się z coraz większymi problemami. Takie kłopoty dotknęły też wykonawcę drogi z Widziszewa do Ponina, która zgodnie z planem powinna być skończona do 30 listopada br. Już wiadomo, że firma nie dochowa tego terminu. Sprawę komplikuję fakt, iż zadanie to objęte zostało dofinansowaniem z programu rządowego.

– Czy wspomniane problemy wpłynęły na poziom inwestycji w gminie?
– Na szczęście nie mieliśmy takich kłopotów zbyt wiele. W tym roku na wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy 34,5 mln zł. W podsumowaniu tego co udało się zrealizować zacznę od inwestycji drogowych, które wzbudzają największe zainteresowanie mieszkańców. Wspólnie z powiatem podjęliśmy się budowy drogi Kokorzyn-Szczodrowo przeznaczając na to zadanie ponad  2,1 mln zł. Dodatkowo sfinansowaliśmy przebudowę sieci wodociągowej w Kokorzynie na ulicach Szkolnej i Długiej, której koszt wyniósł 411 tys. zł. O kłopotach z budową drogi z Widziszewa do Ponina już wspominałem. Takich problemów nie mieliśmy na szczęście przy budowie ulic na os. Mikołaja Reja w Nowym Luboszu. W tym roku zakończyliśmy też remont starego budynku przedszkola w Starym Luboszu. Ku radości druhów z OSP Racot świętowaliśmy niedawno otwarcie zmodernizowanej strażnicy. Wartość tej inwestycji to ponad 2,2 mln zł. Kolejne ważne zadanie to budowa boiska w Starych Oborzyskach, którą realizujemy z własnych środków. Obecnie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. Trawa została już posiana. Myślę, że na początku sezonu 2022/23 murawa będzie gotowa do gry. Warto dodać, że nasze plany na przyszły rok obejmują budowę zaplecza sportowego boiska. Mamy już gotowy projekt budynku, w którym przewidziano miejsce na szatnie, zaplecze dla sędziów, pomieszczenie gospodarcze i dużą salkę na piętrze. Podobny projekt, obejmujący świetlice wiejską z zapleczem sportowym, chcielibyśmy zrealizować przy boisku w Kurzej Górze. Jeśli sytuacja budżetowa pozwoli, to do realizacji tego zadania przystąpimy w 2023 r. Trzeba też wspomnieć o inwestycjach w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. W tym roku skończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach. Trwają prace przy budowie kanalizacji w Czarkowie (z częścią Nacławia), których zakończenie planowane jest na wiosnę przyszłego roku. To ostatnia z 27 miejscowości przewidzianych do kanalizacji w naszej gminie. Dobiegają końca prace przy przebudowie starej, wysłużonej kanalizacji sanitarnej w Choryni. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z tarczy covidowej w kwocie 1 mln zł. Mówiąc o inwestycjach, warte podkreślenia jest też to, że w tym roku w ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy naszych sołectw rozdysponowali 1,1 mln zł.

– Nie wszystkie zadania zapisane w budżecie udało się zrealizować.
– Niestety musieliśmy odłożyć w czasie rozbudowę Urzędu Gminy, która zakłada dość znaczną ingerencję w budynek. Planowane prace przewidują m.in. zainstalowanie windy i budowę holu przy wejściu głównym. Nasze pierwotne założenia, aby przeprowadzić remont na funkcjonującym urzędzie okazały się niemożliwe do spełnienia. Na czas modernizacji będziemy musieli przygotować pomieszczenia zastępcze, a to wymaga czasu. Nie udało nam się także przygotować dokumentacji projektowej dotyczącej budowy nowego mostu nad Kanałem Obry w ciągu ul. Polnej w Kiełczewie. Na przeszkodzie stanęły problemy natury formalnej, z którymi musimy się uporać. Ze względów proceduralnych nie zdążyliśmy z realizacją tranzytu kanalizacji sanitarnej z Gryżyny do Racotu. Tego zadania będziemy chcieli się podjąć w 2022 r. Mieliśmy również w planie budowę drogi ze Spytkówek do Darnowa, ale z powodu zbyt drogiej oferty sięgającej prawie 1,5 mln zł musieliśmy zrezygnować z inwestycji.

– Jak w obliczu rosnących kosztów będzie wyglądał przyszłoroczny budżet gminy?
– W projekcie budżetu na 2022 r. dochody gminy zaplanowano na poziomie 84,4 mln zł, a wydatki w wysokości 103,7 mln zł. Deficyt wyniesie ponad 19,3 mln zł. W przyszłorocznym budżecie zaproponowaliśmy wiele ambitnych zadań inwestycyjnych, na które zamierzamy przeznaczyć łącznie ponad 35 mln zł. Mam jednak obawy, czy rosnące koszty związane z inflacją i spodziewanymi podwyżkami energii nie zmuszą nas do przekierowania części tych środków na wydatki bieżące. Mówiąc o sytuacji finansowej gminy nie sposób nie wspomnieć o rosnących nakładach na oświatę. To najdroższa pozycja na liście naszych wydatków. Chciałbym zwrócić uwagę, że od trzech lat trafiająca na nasze konto subwencja oświatowa pozostaje praktycznie na tym samym poziomie (ok. 11-12 mln zł – przyp. red.). Natomiast nasz udział w środkach związanych z oświatą wzrósł z 10,6 mln zł w 2019 r. do 17 mln zł w 2022 r. Nie pozostaje to bez wpływu na nasze możliwości inwestycyjne. W tym kontekście muszę też poruszyć kwestię stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, które od trzech lat podlegają administracyjnym regulacjom. Z formalnego punktu widzenia taryfy ustala gmina, jednak ich wysokość musi zyskać akceptację prezesa Wód Polskich. Instytucja ta rzadko przychyla się do proponowanych przez gminy stawek uznając je za zawyżone. Skutkuje to tym, że wysokość taryf nie odpowiada faktycznie ponoszonym kosztom. W przypadku naszej gminy, dla zbilansowania rachunku obowiązujące ceny za wodę i ścieki w ujęciu rocznym powinny być o 11 proc. wyższe. Przy zachowaniu dotychczasowych stawek tą brakującą różnicę musimy pokryć z pieniędzy podatników. W ubiegłym roku dopłaciliśmy do ścieków 800 tys. zł. W tym roku kwota ta może przekroczyć 1 mln zł.

– Realizacji jakich zadań możemy spodziewać się w przyszłym roku?
– W przyszłorocznym budżecie na zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg planujemy przeznaczyć 14 mln zł. Zacznę od wspólnego przedsięwzięcia gminy i powiatu jakim jest rozbudowa drogi na odcinku ze Szczodrowa do Sierakowa oraz budowa ścieżki rowerowej na łączniku między Pelikanem a Kokorzynem. Dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Polski Ład w kwocie 3,9 mln zł zmodernizujemy drogę gminną z Pianowa do Starych Oborzysk. W ramach tej inwestycji wykonane zostanie także oświetlenie uliczne. Nasze plany obejmują też budowę ul. Wielichowskiej i Krótkiej w Pelikanie. Na to zadanie złożyliśmy wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowana kwota dofinansowania to ponad 2,2 mln zł. Z tego samego źródła chcielibyśmy pozyskać środki na budowę ul. Torowej w Starych Oborzyskach. W naszych planach na 2022 r. znajduje się też budowa ul. Polnej w Nowym Luboszu, która wraz ul. Leśną w kierunku Starego Lubosza miałaby stanowić drogę pod cięższy transport. Planujemy też budowę chodnika wraz z likwidacją napowietrznej linii energetycznej na końcu ul. Długiej w Kurzej Górze.

– A co z inwestycjami w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną?
– Na realizację zadań w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę zamierzamy przeznaczyć ponad 8,2 mln zł. Z czego lwia cześć pójdzie na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Racocie oraz tranzyt wodociągowy z Nowego Lubusza do Nowych Oborzysk. Inwestycje te ucieszą mieszkańców Starych i Nowych Oborzysk oraz Pianowa, którzy na początku czerwca br. zgłaszali nam problemy z dostawą wody. W okresie wzmożonego poboru związanego z podlewaniem trawników i użytkowaniem coraz popularniejszych w naszych ogródkach basenów pompy nie nadążały z dostarczeniem odpowiedniej ilości wody. Łącznik wodociągowy z Nowego Lubosza do Nowych Oborzysk powinien rozwiązać ten problem i zasilić ten obszar wodą z ujęć Katarzynina i Wławia. W zakresie wydatków kanalizacyjnych przewidujemy m.in. budowę nowej kanalizacji z siecią wodociągową na ul. Brzozowej i Świerkowej w Starym Luboszu, na osiedlu PKP w Starych Oborzyskach oraz na ul. Śliwkowej w Racocie. W przyszłym roku do skanalizowania przewidziana jest także ul. Malinowa w Racocie, Ogrodowa, Spokojna i Pogodna w Kurzej Górze, Różana w Starych Oborzyskach i Ceramiczna w Widziszewie.