Zmiany w urzędach pracy

O aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu i założeniach planowanej reformy urzędów pracy rozmawiamy z Ewą Bebą, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie.

– Jak ocenia Pani sytuację na rynku pracy?
– Po trudnym początku ubiegłego roku, kiedy liczba bezrobotnych w naszym powiecie przekroczyła 3 tysiące, nastąpił wyraźny spadek stopy bezrobocia. Obecnie znajduje się ona na poziomie 9,1 proc. Na koniec 2013 r. w naszym urzędzie było zarejestrowanych niewiele ponad 2,5 tys. bezrobotnych. Poprawa sytuacji na rynku pracy toadnie 1941, o 556 więcej niż w 2012 r. Mieliśmy też więcej pieniędzy, które mogliśmy przeznaczyć na aktywizację bezrobotnych. Łącznie ze środkami, które udało nam się pozyskać w ciągu całego roku dysponowaliśmy kwotą 4,5 mln zł. Aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęliśmy około 800 osób. O większej stabilizacji na rynku pracy świadczy też mniejszy udział osób z prawem do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie.

– Jakimi środkami na aktywizację bezrobotnych będzie dysponował w tym roku kościański urząd pracy?
– Łącznie dostaniemy ponad 3 mln 700 tys. zł. Z tej kwoty 1 mln 158 tys. zł pochodzić będzie ze środków Funduszu Pracy rozdzielanych na zasadzie algorytmu, a 2 mln 570 tys. zł to kwota przyznana nam na realizację projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niewykluczone, że w ciągu roku uda się nam pozyskać dodatkowe środki z rezerwy Ministerstwa Pracy. Najwięcej pieniędzy przeznaczymy na staże, z których skorzysta w tym roku ponad 260 osób. Pracodawcy i bezrobotni zainteresowani tą formą aktywizacji mogą już składać wnioski. Zaplanowaliśmy też 65 dotacji w ramach bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, średnio po 20 tys. zł każda. Jesteśmy w trakcie kompletowania pierwszej dwudziestoosobowej grupy, która rozpocznie szkolenie na początku lutego. W odpowiedzi na zapotrzebowanie płynące z lokalnego rynku pracy będziemy też organizować szkolenia dla spawaczy. Bezrobotny zainteresowany zdobyciem lub uzupełnieniem kwalifikacji w danym zawodzie może wystąpić do urzędu o zorganizowanie indywidualnego szkolenia. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest przedstawienie pisemnej gwarancji zatrudnienia od pracodawcy, który potwierdzi że takie kwalifikacje są niezbędne do podjęcia pracy.

– Czy podobnie jak w poprzednich latach pracodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do nowo utworzonych stanowisk pracy?
– Tak, na tę chwilę przewidujemy podpisanie 15 takich umów. W lutym ogłosimy nabór wniosków o dofinansowanie nowych miejsc pracy w kwocie 20 tys. zł. Informacja na ten temat ukaże się na naszej stronie internetowej (www.pup-koscian.pl). W ubiegłym roku na refundacje kosztów związanych z wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy zawarliśmy 48 umów, w ramach których dofinansowaliśmy utworzenie 52 stanowisk pracy.

– Trwają prace nad nowelizacją ustawy mającą zreformować funkcjonowanie urzędów pracy. Jak ocenia Pani jej założenia?
– Jednym z pozytywnych aspektów zmian zawartych w projekcie jest to, że dostrzeżono w końcu problem długotrwałego bezrobocia. Pojawią się też nowe instrumenty wsparcia dla osób szukających pracy, m.in. grant na telepracę, bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe oraz na zasiedlenie dla osób młodych, a także pożyczka na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej. Niestety, w ustawie nie uwzględniono naszych postulatów odnoszących się do zniesienia obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne zarejestrowanych bezrobotnych. Aby urzędy pracy mogły działać bardziej efektywnie, muszą zostać odciążone od spraw administracyjnych. To pozwoliłoby nam skupić się przede wszystkim na osobach bezrobotnych. Nowa ustawa nie daje takich możliwości i takich warunków nie stwarza. Mało tego, zadania związane z profilowaniem i przygotowaniem dla każdego z nich indywidualnego planu działania spowodują, że przybędzie nam jeszcze więcej biurokratycznych czynności.

– Na czym polegać będzie wspomniane przez Panią profilowanie?
– Nowelizacja ustawy zakłada profilowanie usług dla bezrobotnych w oparciu o wyniki kwestionariusza, który dostaną do wypełnienia wszystkie osoby zarejestrowane w urzędzie. Na ich podstawie bezrobotni zostaną podzieleni na trzy grupy: aktywnych, wymagających wsparcia i oddalonych od rynku pracy. Zakwalifikowanie osoby do danej grupy będzie determinowało rodzaj pomocy, którą zostanie ona objęta. W pierwszym profilu znajdą się bezrobotni aktywni, którym zostanie przedstawiona oferta zatrudnienia. Druga grupa, wymagająca niewielkiego wsparcia, będzie prawdopodobnie najliczniejsza. Osoby, które tam trafią zostaną objęte stażami, szkoleniami oraz innymi formami aktywizacji. Bezrobotni z trzeciego profilu będą aktywizowani wspólnie przez urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej, a także przez agencje zatrudnienia. Przyszłość pokaże jak to będzie wyglądało w praktyce. Spore wątpliwości budzi też kwestionariusz, przy pomocy którego mielibyśmy dokonywać profilowania. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, program pilotażowy, który przeprowadzono w niektórych urzędach wykazał, że jest on daleki od doskonałości.

– Jak będzie wyglądać współpraca urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej?
– Zadaniem ośrodków pomocy społecznej będzie reintegracja społeczna i zwiększenie motywacji do pracy osób długotrwale bezrobotnych. My zajmiemy się nimi od strony zawodowej, poprzez organizację odpowiednich szkoleń i staży. Bezrobotni z trzeciej grupy będą kierowani do prac społecznie użytecznych, które mają być dla nich pierwszą formą powrotu na rynek pracy.

– Nie czekając na uchwalenie ustawy, kościański urząd pracy zdecydował się na zastosowanie niektórych rozwiązań zawartych w projekcie.
– Już od 1 lutego każdy bezrobotny zarejestrowany w kościańskim PUP zostanie przypisany do określonego urzędnika, z którym będzie się kontaktował podczas kolejnej wizyty w urzędzie. Rozwiązanie to znajduje się w projekcie nowelizowanej ustawy. Zdecydowaliśmy się wprowadzić je już teraz bez względu na to, czy ustawa wejdzie w życie. Wiadomo, że tylko indywidualne podeście do bezrobotnego daje wymierne rezultaty. Niestety, nie jesteśmy w stanie zająć sie wszystkimi osobami bezrobotnymi w należyty sposób. W naszym urzędzie na jednego pośrednika przypada ponad 600 osób. W takich warunkach, zindywidualizowana praca z bezrobotnym może być tylko naszym pobożnym życzeniem.