Liczba obcokrajowców w Wielkopolsce

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec czerwca w całym kraju wyniosła ponad 1 mln, w Wielkopolsce było to prawie 113 tysięcy.

Dla porównania, w 2016 r. liczba zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS obcokrajowców  przekraczała 237 tys. Obecnie jest ich już ponad 1 mln. Większość z nich (ponad 590 tys.) to osoby zatrudnione na umowę o pracę.

W Wielkopolsce ZUS ubezpiecza 113 tysięcy obcokrajowców (w 2016 r. było ich 21,5 tys.). Największą grupę wśród nich stanowią Ukraińcy (87,4 tys.), co nie jest zaskoczeniem. Drudzy w kolejności są Białorusini (8,2 tys.), a następnie Gruzini (4,2 tys.) oraz obywatele Mołdawii (2,3 tys.). Większość z nich ma umowę o pracę.

W Oddziale ZUS-u w Ostrowie Wielkopolskim, któremu podległy jest m.in. Inspektorat w Kościanie zarejestrowanych jest ponad 19 tys. Ukraińców, 1450 Gruzinów i 993 Białorusinów.