Akcja zima 2021/22 w Kościanie

Z początkiem grudnia ruszyła coroczna akcja "Zima" przeprowadzana przez straż miejską w Kościanie. W jej ramach strażnicy pomogą w uruchomieniu auta, ale z kolei właściciele posesji muszą pamiętać o odśnieżaniu chodników.

Akcja będzie przeprowadzana w okresie od 1 grudnia bieżącego roku do 18 marca 2022 r. Jest to akcja porządkowa, która ma na celu utrzymanie porządku w mieście w przypadku zimowych zjawisk atmosferycznych.

W ramach akcji strażnicy miejscy pomogą uruchomić samochód za pomocą urządzenia rozruchowego w przypadku problemów z jego uruchomieniem. W takim przypadku można dzwonić na numery telefonów straży miejskiej: 65 512 63 25 i 505 030 595 (od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 23.00 i w soboty od godz. 18.00 do 2.00). Straż prosi jednak o wyrozumiałość, gdyby trzeba było chwilę poczekać. W pierwszej kolejności załatwiane będą zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia lub mienia.

Ponadto na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska straż miejska w Kościanie będzie prowadziła kontrole palenisk sprawdzając, czy w piecach są spalane odpady komunalne, a także czy wilgotność spalanego drewna nie przekracza 20 procent.

Ponadto stale będą monitorowane te miejsca na terenie miasta, w których często przebywają osoby samotne i bezdomne (opuszczone lokale, baraki, działki, park miejski, dworzec PKP i PKS).

Straż miejska w Kościanie przypomina także mieszkańcom o obowiązku właścicieli nieruchomości zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Piasek użyty do usuwania śliskości należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Należy pamiętać, że za niedstosowanie się do obowiązku odśnieżania, właścicielowi grozi kara grzywny w postaci mandatu karnego w kwocie 100 zł (na podstawie załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. – poz. 2023). Straż może także skierować wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kościanie.