Zapisz się na szkolenie

By znaleźć atrakcyjną pracę warto uzupełnić już posiadane umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Pomogą w tym darmowe lub płatne kursy i szkolenia zawodowe.

Na bezpłatne szkolenia kierują urzędy pracy. Można także zapisać się na płatne bądź refundowane szkolenie indywidualnie, pamiętając przy tym, by wybrana firma szkoleniowa posiadała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Aby skorzystać ze szkolenia organizowanego przez urząd pracy, należy zarejestrować się w nim jako osoba bezrobotna bądź poszukująca pracy (np. będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, osoba pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji). Ze szkolenia może również skorzystać osoba pracująca, która ukończyła 45 lat.

Szkolenia są formą aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin w tygodniu, chyba że odrębne przepisy przewidują niższy wymiar szkolenia. Uczestnik otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin. W przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 proc. zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.

By otrzymać skierowanie na szkolenie, można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez Powiatowy Urząd Pracy. Można także złożyć wniosek do urzędu o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej – wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia.