Pozyskaj dotację na szkolenia pracowników

Powiatowy Urzędy Pracy w Kościanie ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O wsparcie z KFS mogą ubiegać się zarówno duże przedsiębiorstwa jak i małe firmy zatrudniające co najmniej jednego pracownika.

Na liście zawodów deficytowych w powiecie kościańskim znajduje się m.in. zawód magazyniera.

KFS to fundusz przeznaczony na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników oraz pracodawców. Mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników, mogą wnioskować o dofinansowanie nawet 100 proc. kosztów kształcenia. W przypadku większych firm i instytucji refundacja szkoleń obejmuje 80 proc. poniesionych wydatków. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków KFS dla jednego pracownika nie może być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 13 tys. zł) w danym roku kalendarzowym.

Wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będzie pracodawcom, których wnioski będą spełniały wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów. Do takich należy m.in. podjęcie szkolenia w zawodzie deficytowym zidentyfikowanym na terenie powiatu kościańskiego.

Zasady wydatkowania środków z KFS pozwalają też pozyskać fundusze na kształcenie ustawiczne osób po 45 roku życia oraz pracowników nieposiadających świadectwa dojrzałości.  Na dofinansowanie do szkoleń mogą też liczyć pracownicy pochodzący z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby, które przez 15 lat pracowały w szczególnych warunkach, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wsparcie finansowe z KFS adresowane jest też do instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie szkolenia umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

Reklama w gazecie i na portalu Kościaniak.
Kliknij aby zobaczyć naszą ofertę reklamową.

Pracodawcy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania mogą składać wnioski w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie w terminie 10-16 września 2019 r. Z limitu środków przyznanego w 2019 r. na działania związane z kształceniem ustawicznym, pozostała do wykorzystania kwota 45 498 zł. W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Zawody deficytowe w powiecie kościańskim