ZUS podsumował wyniki kontroli zwolnień lekarskich

Skutek finansowy kontroli w samej Wielkopolsce w 2019 r. to prawie 3,8 mln zł. Niektórzy na zwolnieniu lekarskim pracowali, inni byli już zdrowi w momencie badania przez lekarza orzecznika.

W 2019 r. w Wielkopolsce przeprowadzono 56 tys. kontroli zasadności zwolnień lekarskich. W ich wyniku wydano przeszło 2,2 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku, na kwotę ponad 823 tys. zł.

W całym kraju ZUS przeprowadził w sumie 574,1 tys. kontroli zwolnień lekarskich. Chodzi zarówno o weryfikację, czy chorzy prawidłowo korzystali ze zwolnień, jak i sprawdzenie, czy wystawione zaświadczenia lekarskie były zasadne.

W samym oddziale ZUS w Ostrowie Wlkp., któremu podlega inspektorat w Kościanie orzecznicy przeprowadzili 9 tys. kontroli zasadności zwolnień lekarskich. W wyniku tych kontroli wydali 246 decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłku, na kwotę 79 tys. zł. Kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich poddano natomiast prawie 5 tys. osób. W efekcie 339 osób pozbawiono prawa do zasiłku na kwotę blisko 450 tys. zł.

O nieprawidłowym korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego mówimy, gdy chory w jego trakcie pracuje lub wykonuje inne działania, które mogą wydłużyć powrót do zdrowia. Wtedy musi liczyć się z tym, że straci prawo do świadczenia chorobowego. W 2019 roku, ZUS na terenie całej Polski, stwierdził takie nieprawidłowości w przypadku 19,7 tys. zwolnień lekarskich. Skutek finansowy tej kontroli to 28,9 mln zł.

W ramach drugiego rodzaju kontroli, lekarze orzecznicy ZUS badali, czy korzystający ze zwolnień faktycznie byli niezdolni do pracy w dniu badania – inaczej mówiąc: czy zwolnienia były zasadne. W efekcie prawie 20,2 tys. zwolnień lekarskich w kraju, trzeba było skrócić, bo ubezpieczeni mogli wrócić do pracy. Efekt finansowy tego rodzaju kontroli wyniósł w ubiegłym roku przeszło 8,5 mln zł.