Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza [ZDJĘCIA]

Rada Miejska Kościana przyznała burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok oraz votum zaufania. Choć absolutorium było nieomal jednogłośne, jak można było się spodziewać, ocena budżetu spotkała się z krytyką.

Najpierw radni głosowali nad wotum zaufania dla burmistrza Piotra Ruszkiewicza, które wypływało z raportu o stanie miasta, obejmującym podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim. W szczególności raport skupia się na realizacji programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport o stanie gminy i wotum zaufania

Do przedłożonego raportu uwagi miał radny Sławomir Kaczmarek z klubu radnych Koalicja Obywatelska. – W tym roku mamy dokument składający się ze 198 stron. Potrzeba trochę czasu, aby dokładnie przeanalizować zawarte w nim informacje i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Analizując ten raport mogę stwierdzić, że wiele spraw w mieście idzie w dobrym kierunku. To programy społeczne czy też działania z zakresu ochrony środowiskazaczął ocenę radny Kaczmarek. Jego dalsze uwagi nie były jednak bardziej krytyczne: Nie wszystkie działania w gminie są w pełni zadowalające. Pierwszy taki przykład to finanse miasta. Cały czas zwiększamy zadłużenie, które wynosi na koniec ubiegłego roku ponad 30 mln zł. Na kolejny rok brak jest jakiegokolwiek pomysłu na sprzedaż majątku nieruchomego gminy. Jeżeli już musimy coś sprzedawać, to czyńmy to skutecznie. Z pięciu mieszkań w ubiegłym roku sprzedaliśmy tylko dwa.

Ponadto radny wśród rzeczy wymagających krytyki wymienił politykę opieki nad zwierzętami bezdomnymi, która przyniosła miastu straty. Wymienił także m.in. brak programu do budowy chodników oraz programu ochrony zabytków, brak planowana zadań inwestycyjnych na sesjach RM, a także próby likwidacji filii bibliotecznych i likwidację oddziałów przedszkolnych w szkołach. Wymienił także brak aktualnej strategii rozwoju dla miasta, gdyż ostatnia pochodzi sprzed dekady. Zwrócił także uwagę na brak budżetu obywatelskiego i Młodzieżowej Rady Miasta co uznał za wyraz niechęci dla działań mających budować społeczeństwo obywatelskie.

Burmistrz krótko ustosunkował się do słów radnego. – Pan jak zwykle wypowiada się wielowątkowo. Ja się z panem nie zgadzam. Oczywiście można mieć inne zdanie, w wielu punktach mija się pan zresztą z prawdą. Na przykład jest program remontu chodników, który można zobaczyć na stronie internetowej. No ale oczywiście jest to pana prawo, że można krytykować i nie mam nic przeciwko temu. Mimo wszystko jednak przedstawił pan punktowanie, które niewiele wnosi do dyskusji ocenił burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Następnie radni przystąpili nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Jak należało się spodziewać, przeciw udzieleniu wotum zaufania byli radni Koalicji Obywatelskiej, czyli Marek Wyrzykiewicz, Sławomir Kaczmarek i Patryk Piasecki, a Paweł Grodziski wstrzymał się od głosu. Ponadto przeciw zagłosował Łukasz Naglik.

Raport z budżetu i absolutorium

W następnym punkcie sesji burmistrz przeszedł do omówienia sprawozdania z wykonania budżetu w 2021 roku. W uzupełnieniu sprawozdanie bilansowe przedstawiła również skarbnik Agata Majorek.

Po odczytaniu sprawozdania stanowisko klubu radnych Porozumienie Ziemia Kościańska przedstawiła radna Małgorzata Noskowiak. – Oświadczam, że radni PZK będą głosować za udzieleniem absolutorium burmistrzowi. Pandemia miała wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Pragnę podziękować burmistrzowi  miasta Kościana jako dobremu architektowi budżetu, a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego tworzenia – mówiła Małgorzata Noskowiak.

W imieniu klubu KO głos zabrał Patryk Piasecki. – Budżet za rok 2021, mimo naszych uwag co do jego konstrukcji, trudności spowodowanej pandemią, został w swych głównych założeniach zrealizowany zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi – ocenił radny Piasecki. – Możemy oczywiście wracać do tematu realizacji słynnego już przedszkola, którego koszty wielokrotnie przekraczają początkowe przewidywania, problemów z rewitalizacją Rynku, ulicy Wrocławskiej oraz ratusza, inwestycji w szkole nr 4, braku pomysłu na sprzedaż mienia, oczywiście o ile w ogóle chcemy je sprzedać,  perypetii z likwidacją filii bibliotecznych, sprawami sądowymi związanymi z wątpliwym prawnie odwołaniem dyrektora KOK, realizacją polityki opieki nad zwierzętami i  wielu innych sprawach budzących nasze wątpliwości. Budżet został jednak zrealizowany zgodnie z uwarunkowaniami ustawowymi, a to spotyka się z pozytywną opinią z naszej strony.

W głosowaniu 18 radnych było za, a tylko jeden wstrzymał się od głosu (Łukasz Naglik). Po przyjęciu uchwały na ręce burmistrza oraz skarbnik gminy przewodniczący Rady złożył gratulacje i wręczył kwiaty.

Fot. Milena Waldowska