Wotum zaufania dla wójta i burmistrza

Na sesjach Rady Gminy Kościan oraz Rady Miejskiej Kościana, które odbyły się w tym tygodniu szefowie obu gmin uzyskali wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Rada Gminy Kościan po raz kolejny udzieliła wójtowi Andrzejowi Przybyle wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu jednomyślnie.

– To wielkie uznanie, ale i wyzwanie jeśli chodzi o dalszą realizację budżetu i polityki wyznaczonej najpierw przez pana wójta, a później przez radę. Życzymy sobie, aby ta polityka była realizowana jak do tej pory i by kolejne uchwały nad wotum zaufania bywały w dalszym ciągu jednomyślne – powiedział po głosowaniu przewodniczący Rady Gminy, Jan Szczepaniak

Również w Kościanie rada udzieliła burmistrzowi Piotrowi Ruszkiewiczowi wotum zaufania po przedstawieniu przez niego raportu o stanie gminy. Na 20 radnych 18 było za, nikt nie głosował przeciw, a dwóch radnych wstrzymało się od głosu (Łukasz Naglik i Marcin Betlej). Następnie radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione przez burmistrza i udzielili burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Głosujący byli prawie jednomyślni, jedynie radny Betlej głosował przeciw.

Obie sesje odbyły się w trybie zdalnym.