Wodociągi podpisały umowę na kogenerację

Spółka Wodociągi Kościańskie podpisała umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą na budowę instalacji kogeneracyjnej na terenie oczyszczalni ścieków w Kościanie. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca listopada bieżącego roku.

Zbiornik biogazu.

W wymaganym terminie składania ofert do siedziby spółki Wodociągów Kościańskich wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejsza okazała się ta złożona przez firmę TEDOM Poland sp. z o.o. z Katowic na kwotę ponad 2,6 mln zł. Podpisanie umowy nastąpiło  24 stycznia w formie elektronicznej, za pomocą podpisów kwalifikowanych.

Zadanie zostało zlecone w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych zgód, opinii, warunków, prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonania prac budowlano-instalacyjnych wraz z dostarczeniem, podłączeniem i uruchomieniem jednostki kogeneracyjnej. Przewidywana moc elektryczna jednostki kogeneracyjnej to ok. 0,1 MW.

– W nowo wybudowanej instalacji prąd elektryczny oraz ciepło użytkowe wytwarzane będą z biogazu, który powstaje w procesie zagospodarowania osadów ściekowych. Instalacja biogazu wraz z dwiema wydzielonymi komorami fermentacyjnymi i zbiornikiem biogazu została oddana do użytku w 2019 r. W obecnej chwili wytworzony biogaz służy do ogrzania obiektów oczyszczalni, w tym poprzez wytworzenie ciepła w piecach utrzymania optymalnej temperatury w komorach fermentacyjnych osadu. Wytworzona nadwyżka biogazu, która nie może już zostać zmagazynowana w zbiorniku, zostaje spalona w pochodni. Szacujemy, że przeprowadzenie inwestycji pozwoli na zmniejszenie ilości zakupu energii elektrycznej od dostawcy ENEA S.A. o około 40 procent w skali roku – wyjaśnia Dawid Borkowski, prezes Wodociągów Kościańskich.

Aktualnie kościańska spółka przewiduje poniesienie kosztów zadania wyłącznie ze środków własnych. W drugiej połowie roku zwróci się natomiast do NFOŚiGW z wnioskiem o możliwość uzyskania dotacji w ramach realizowanego projektu POIiŚ.

Warto zaznaczyć, że spółka Wodociągi Kościańskie zawiązała się dziesięć lat temu i w styczniu obchodziła mały jubileusz. Przez ten czas dokonano wielu inwestycji, a największa z nich to warta 65 mln zł przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.