Wdrażamy wizję miasta

Na temat obecnej kadencji Rady Miejskiej Kościana, prac podejmowanych przez radę i miasto oraz o planach na przyszłość rozmawiamy z Piotrem Ruszkiewiczem – przewodniczącym RM oraz pełnomocnikiem Miejskiego Koła Stowarzyszenia Porozumienie Ziemia Kościańska.

– Mijają trzy lata obecnej kadencji rady. Czy różni się ona od poprzednich?
Każda kadencja jest inna. Zmienia się skład osobowy rady, rodzą się nowe problemy i dochodzą nowe zadania. Jako Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska posiadamy obecnie większość w radzie – na 21 mandatów mamy 15 i możliwość konsekwentnej realizacji programu wyborczego Porozumienia w latach 2014-2018. Zawiera on m.in. przebudowę dróg miejskich, modernizację oświetlenia, a także niezwykle ważne inwestycje w dziedzinie oświaty, kultury, rekreacji i sportu.

– A jakby Pan ocenił pracę radnych, w tym także opozycyjnych?
Nie będę oceniać radnych, zwłaszcza opozycyjnych – uczynią to wyborcy. Mogę natomiast powiedzieć, że rada jako całość funkcjonuje prawidłowo. I choć nieraz różnimy się, to polemizujemy – w moim odczuciu – w sposób cywilizowany. Każdy z radnych ma możliwość wypowiedzenia swojej opinii w granicach przyzwoitości, które nie są przekraczane.

– Zadaniem opozycji jest jednak ocena pracy burmistrza i wspierających go radnych. I tak przykładowo podczas jednej z ostatnich sesji pojawiły się zarzuty pod adresem radnych PZK o małą aktywność.
Jest to nie tylko zadanie, ale i powinność opozycji. Często opozycja – co dotyczy nie tylko Kościana – wykazuje mniejszą aktywność w czasie posiedzeń komisji, większą zaś na sesjach rady, gdyż te są nagłaśniane. Z kolei my – jako radni Porozumienia Ziemia Kościańska – krytyczne głosy mieszkańców przekazujemy burmistrzowi. Dzięki temu wiele problemów kościaniaków rozwiązuje się szybko, nie czekając na sesje. Ponadto przed każdą sesją odbywamy posiedzenie Klubu Radnych Porozumienia, na którym w trakcie wszechstronnej dyskusji ustalane są wspólne stanowiska i rozwiązania. We wszystkich posiedzeniach klubu uczestniczy burmistrz.

– Zakończono prace nad nowym statutem miasta. Czym spowodowana była chęć zmiany tego dokumentu?
Poprzednio obowiązujący statut liczył prawie 15 lat. Po pierwsze przez ten czas zmieniło się istotnie otoczenie prawne polskiego samorządu i dlatego bezwzględnie należało zaktualizować zapisy (chodzi np. o wprowadzenie instytucji petycji). Po drugie konieczność zmian wynikała z rozwoju technik informatycznych, w tym z potrzeby uwzględnienia możliwości wprowadzenia e-sesji. Niemniej istotne były też spostrzeżenia naszych radnych, w tym członków Komisji Statutowej, która została powołana uchwałą rady z dnia 9 czerwca 2016 r. W tej pięcioosobowej komisji znaleźli się radni: Teodor Kubacki (przewodniczący), Paweł Grodziski, Zbigniew Majchrzak, Maciej Zielonka i ja. Przygotowaliśmy więc projekt uchwały zmieniającej statut miasta, który – po uwzględnieniu trzech wniosków opozycji – rada przyjęła w głosowaniu podczas sesji 29 czerwca br. Obecnie pracujemy w komisji nad znowelizowaniem statutów jednostek pomocniczych miasta, czyli rad osiedlowych. Nasze propozycje trafiły do wszystkich radnych celem konsultacji. Komisja zbiera w tej mierze uwagi, propozycje i wnioski do końca sierpnia br. Zamierzamy przedstawić gotowy projekt uchwał na jednej z kolejnych sesji rady.

– Które uchwały podjęte przez radę podczas obecnej kadencji uznałby Pan za najważniejsze?
Najważniejsza w każdym roku jest uchwała budżetowa, która stanowi o kierunkach rozwoju miasta. Bardzo istotna, co godne podkreślenia, jest także uchwała w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic gminy miejskiej Kościana i przejęcia od gminy wiejskiej 22 hektarów ziemi, znajdującej się przy modernizowanej oczyszczalni ścieków w Kiełczewie. Ma to duże znaczenie z uwagi na znaczne środki inwestowane przez miasto w oczyszczalnię. W formie uchwały rada wyraziła też wolę przystąpienia do realizacji zadania „Budowa obwodnicy miasta Kościana – droga wojewódzka nr 308”. Jest to melodia przyszłości, ale o dużym znaczeniu dla ograniczenia ruchu ciężkich pojazdów w centrum Kościana. Liczymy w tej mierze na środki z budżetu samorządu województwa.

– Jakie wyzwania stoją przed radą jeszcze w obecnej kadencji?
Najpierw musimy zakończyć rozpoczęte inwestycje miejskie, m.in. budowę samorządowego przedszkola ze żłobkiem na os. Konstytucji 3 Maja, boiska przy Zespole Szkół nr 1, modernizację saunarium wraz z utworzeniem tarasu wypoczynkowego na pływalni. Wielkie wyzwanie, jakie staje przed całym miastem, stanowi budowa wiaduktów na ul. Młyńskiej i Gostyńskiej oraz tunelu pieszo-rowerowego na ul. Wyzwolenia w ramach modernizacji linii kolejowej E-59 z Wrocławia do Poznania. Projekt ten przewiduje też urządzenie 130 miejsc parkingowych wzdłuż torów w kierunku obecnego Urzędu Skarbowego, a także renowację mostków pod torami w okolicach Łazienek. Wszystkie uwagi zgłaszane przez samorząd zostały uwzględnione w tym projekcie, a tym samym dojdzie w końcu do realizacji postulatów zgłaszanych od dziesiątek lat przez mieszkańców. Trwa rewitalizacja bulwaru kościańskiego w rejonie starej gazowni. Ten fragment miasta stanie się piękniejszy i przyjaźniejszy dla mieszkańców. To element większego przedsięwzięcia zmierzającego do renowacji całego bulwaru, aż do Łazienek. Rozpoczęła się także szeroko zakrojona przebudowa oczyszczalni ścieków, gdzie wartość robót opiewa na kwotę ponad 28 mln zł. Na przyszły rok udało się pozyskać środki zewnętrzne na oczekiwaną od dawna rozbudowę Kościańskiego Ośrodka Kultury z uwzględnieniem sali kinowej na 100 osób. W kolejności oczekuje rewitalizacja Rynku, którą zamierzamy przeprowadzić, współpracując z powiatem.

– Proszę powiedzieć jeszcze kilka słów na temat przyszłorocznych wyborów samorządowych i planów Porozumienia z tym związanych.
Mamy sierpień 2017 roku, a przed nami jeszcze kilkanaście miesięcy tej kadencji. Nie wolno nam ich zmarnować. Zamierzamy wdrażać – opartą na opiniach mieszkańców – wizję rozwoju miasta. A co do wyborów na obecną chwilę mogę powiedzieć, że Stowarzyszenie Porozumienie Ziemia Kościańska przedstawi atrakcyjny program wyborczy, dobrych kandydatów na radnych i burmistrza miasta, co zagwarantuje dalszy rozwój Kościana.