Uwaga! Dziś mija termin płatności podatku

Chodzi o I ratę podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego, które należy uiścić do 15 marca.

Zobowiązanie można wpłacić na konto gminy, w której znajduje się nieruchomość od razu za cały rok lub też w czterech ratach podzielonych na kwartały.

Płatności dokonuje się na indywidualne konta podatkowe wskazane w decyzjach.

Za nieuiszczenie opłaty w terminie doliczane są odsetki za zwłokę. Ponadto zobowiązanie podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym.