Upamiętnić dawny cmentarz

Na temat sporu wokół parkingu wodnego, o pracach archeologicznych za budynkiem liceum i bieżących inwestycjach rozmawiamy z Maciejem Kasprzakiem, zastępcą burmistrza Kościana.

– Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kościanie sporo emocji wzbudziła kwestia tzw. parkingu wodnego, czyli placu znajdującego się przy liceum, a stanowiącego własność Kauflandu. Prawnicy reprezentujący spółkę zgłosili szereg zastrzeżeń do planu zagospodarowania przestrzennego zmieniającego przeznaczenie tego terenu na parking. Zwrócili uwagę, że jego uchwalenie będzie skutkować koniecznością wypłaty odszkodowania. Jak ta sprawa wygląda z punktu widzenia miasta?
– Podejmując decyzję o zmianie miejscowego planu obejmującego teren należący do spółki Kaufland nie naruszymy prawa własności. Nasze plany związane z zagospodarowaniem placu określanego jako parking wodny były powszechnie znane. Zależało nam na zachowaniu jego dotychczasowej funkcji. Chcieliśmy, aby po wyrównaniu i utwardzeniu terenu powstały tam miejsca parkingowe. Realizacja tego zadania wymagała porozumienia z właścicielem nieruchomości, który początkowo przychylnie odniósł się do naszych planów. Zależało nam na dzierżawie placu na okres przynajmniej dziesięciu lat. Mieliśmy nawet ustalić szczegóły z tym związane. Niestety z nieznanych nam przyczyn właściciel gruntu zerwał kontakt nie wycofując się ze wstępnych rozmów. Chcąc zabezpieczyć ten teren na miejsca parkingowe podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania. Zostanie on poddany pod głosowanie jeszcze w tym roku. Proponując zmianę przeznaczenia nieruchomości z handlowej na parkingową liczymy się z możliwością wystąpienia roszczeń i koniecznością wypłaty odszkodowania. Naszym zdaniem kwota ta będzie znacznie niższa od tej sugerowanej przez przedstawicieli Kauflandu.

– Biorąc pod uwagę wcześniejszą przychylność spółki do dzierżawy tego terenu może dziwić, że sprawy przybrały ostatecznie taki, a nie inny obrót. Czy widzi Pan szansę na wypracowanie porozumienia i zakończenie sporu z korzyścią dla mieszkańców?
– Niczego nie można wykluczyć. Trzy tygodnie temu skierowaliśmy pismo do niemieckiego właściciela spółki z prośbą o ustosunkowanie się do całej sytuacji. Liczymy, że nasze argumenty związane z potrzebami lokalnej społeczności, wśród której znajduje się też liczna rzesza klientów marketu, zostaną wzięte pod uwagę.

– Trwają prace archeologiczne za budynkiem I Liceum Ogólnokształcącego. Czy znane są szczegóły dotyczące liczby odnalezionych szczątków ludzkich?
– Biorąc pod uwagę dotychczasowe ustalenia dawny cmentarz był miejscem pochówku dla co najmniej 700 osób. Prace archeologiczne, które cały czas trwają, prowadzone są z zachowaniem szacunku dla miejsca i szczątków ludzkich. Odnalezione szkielety składane są w skrzyniach i poddawane badaniom antropologicznym. Po ich zakończeniu wszystkie szczątki zostaną godnie pochowane na cmentarzu. Potwierdzenie opinii historyków o istnieniu za budynkiem liceum dawnego cmentarza ma dla miasta dużą wartość, dlatego chcielibyśmy to miejsce odpowiednio upamiętnić. Pojawił się też pomysł zorganizowania mikrokonferencji naukowej, która byłaby okazją do zapoznania się z ustaleniami poczynionymi przez archeologów i antropologów.

– Czy wiadomo już do kiedy potrwają prace wykopaliskowe?
– Decyzja o zakończeniu prac archeologicznych leży w gestii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wszystko wskazuje na to, że nastąpi to w tym tygodniu. Prace budowlane były realizowane równolegle z pracami archeologicznymi w zakresie na jaki zgodę wyraził konserwator, a więc w sposób, który nie kolidował z wykopaliskami. Z obiektywnych jednak względów realizacja tej inwestycji nieco się opóźni i zwiększą się jej koszty.

– Na modernizację stadionu lekkoatletycznego w Kościanie samorząd województwa wielkopolskiego przeznaczy kwotę 300 tys. zł. Czy w związku z pozyskaniem dotacji zakres prac ulegnie poszerzeniu?
– Zasadniczo nie. Zakres ulegnie jedynie drobnemu poszerzeniu o takie elementy jak np. dodatkowo utwardzony ciąg pieszy, jednak są to stosunkowo niewielkie pieniądze zestawiając je z wartością inwestycji. Większa część dotacji uszczupli kwotę jaką miasto przeznaczy na modernizację tego obiektu z własnych środków. Zaoszczędzone pieniądze zostaną przeznaczone na inne zadania. Mogę jednak zapewnić, że prace na stadionie będą kontynuowane. Ich zakres i tempo zależeć będzie od bieżących możliwości finansowych. Przebudowa stadionu lekkoatletycznego może je tylko przyspieszyć.

– Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na modernizację mostków przy zbiegu ulicy Mostowej i Wałów Żegockiego?
– Stanie się to w najbliższym czasie. Zależy nam na szybkim wyłonieniu wykonawcy gdyż obiekty te znajdują się w złym stanie. To bardzo trudna i kosztowna inwestycja. Stare mostki zostaną zdemontowane, a w ich miejsce powstaną nowe, ładniejsze. Będą się nieco różniły kształtem od obecnych. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na wiosnę przyszłego roku. Wtedy też mamy nadzieję uruchomić środki na podstawowe uporządkowanie sąsiadującego z nimi terenu.

– Co z przebudową kładki przy Alei Lipowej?
– Ogłaszany trzykrotnie przetarg na realizację tego zadania zakończył się niepowodzeniem. Po trzecim nieudanym podejściu postanowiliśmy uruchomić środki na iluminację Wieży Ciśnień, na którą mieliśmy gotową dokumentację. Inwestycja ta spotkała się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców. Do tematu przebudowy mostku przy Alei Lipowej wrócimy.

 – Kiedy ruszą pracę przy modernizacji ulicy Podgórnej? To najważniejsza inwestycja drogowa zaplanowana na ten rok.
– Zakładamy że stanie się to w okresie jesiennym. Jesteśmy obecnie na etapie regulowania kwestii formalno-prawnych związanych z własnością gruntów. Mamy nadzieję na szybkie zakończenie tego procesu. Pozwoli nam to przystąpić do realizacji inwestycji. Kwestie związane z uporządkowaniem stanu prawnego dróg stanowią dla nas spore utrudnienie. Zdarza się, że musimy regulować stosunki własnościowe sprzed kilkudziesięciu lat. Sprawy te są często przedmiotem długotrwałych postępowań administracyjnych i cywilnoprawnych, co każe się poważnie zastanowić nad wprowadzeniem do budżetu inwestycji, co do których istnieją wątpliwości formalne.

– Czy znane są szczegóły dotyczące możliwości pozyskiwania środków z funduszy europejskich? Na dofinansowanie jakich projektów będzie mogło liczyć miasto?
– W stosunku do poprzedniego rozdania zaostrzeniu uległy kryteria dotyczące przyznawania dotacji. Niemniej jednak dostrzegamy obszary, w których mamy szansę na pozyskanie środków. Ze względu na wartość inwestycji i kwotę, jaką możemy zdobyć, naszym priorytetem jest gruntowna modernizacja oczyszczalni ścieków. W przypadku tej inwestycji staramy się o dofinansowanie na poziomie 31 mln zł. To olbrzymia kwota zważywszy na fakt, iż nasz roczny budżet inwestycyjny oscyluje w granicach 8 mln zł. W związku z tym, że oczyszczalnia wymaga natychmiastowych remontów podjęliśmy decyzję o jej modernizacji, mając na uwadze to, że wydatki będące przedmiotem dofinansowania kwalifikowane są od stycznia 2014 r. Myślimy też o pozyskaniu funduszy na inne projekty, ale jest jeszcze za wcześnie, by mówić o szczegółach.