Strażnicy interweniowali 2481 razy

W ubiegłym roku najwięcej interwencji ogółem przeprowadzono na dwóch ulicach w śródmieściu, Szewskiej i Szpitalnej, odpowiednio 234 i 182. W większości przypadków dotyczyły one wykroczeń przeciw bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.  Strażnicy interweniowali też często na Al. Tadeusza Kościuszki (160), ulicy Dworcowej (112), Wrocławskiej (97) i Marszałka Józefa Piłsudskiego (81). Niewiele mniej interwencji odnotowano na Rynku (79), Placu Paderewskiego i Wałach Żegockiego (po 78).

Ponad 1420 interwencji odnosiło się do wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Strażnicy karali i upominali przede wszystkim za parkowanie w niedozwolonych miejscach, które stanowi duży problem w śródmieściu. Najwięcej tego rodzaju wykroczeń odnotowano na ulicach Szewskiej i Szpitalnej. Wiele wykroczeń popełniają też rowerzyści i piesi przekraczając jezdnię w niewyznaczonych miejscach. Nie brakuje też interwencji związanych z przechodzeniem w niedozwolonych miejscach przez tory. Dotyczy to przede wszystkim Gurostwa i ulicy Dworcowej.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest znaczny wzrost interwencji dotyczących wykroczeń wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Strażnicy miejscy regularnie kontrolują miejsca, w których dochodzi do częstego spożywania alkoholu. Należą do nich Wały Żegockiego, Plac Paderewskiego, teren Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego, Park Miejski, Łazienki, Al. Lipowa, Skwer Jana Pawła II, rejon targowiska oraz osiedla: Jagiellońskie, Piastowskie i Gen. Władysława Sikorskiego. W wyniku tych kontroli przeprowadzono 258 interwencji (dwa razy więcej niż w 2012 r.), z czego na 82 osoby nałożono mandaty karne na łączną kwotę 6100 zł, a wobec 168 osób zastosowano pouczenia.

W ubiegłym roku kościańscy strażnicy nałożyli w sumie, za różne wykroczenia, 338 mandatów karnych oraz sporządzili sześć wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kościanie, w tym dwa za naruszenie przepisów w ruchu drogowym, a cztery za spożywanie alkoholu.

Niezwykle istotną kwestią w pełnieniu służby strażnika miejskiego jest stała współpraca z lokalną społecznością. Na podstawie sygnałów i zgłoszeń pochodzących od mieszkańców oraz instytucji kościańska straż przeprowadziła w ubiegłym roku 442 interwencje, o 18 mniej niż w 2012 r. O przeprowadzenie interwencji prosili najczęściej straż miejską mieszkańcy Al. Tadeusza Kościuszki (20 zgłoszeń), ulic Kruszewskiego, Nacławskiej i Placu Niezłomnych  (po 14 zgłoszeń). Po 13 razy zawiadamiali straż miejską mieszkańcy Rynku i ulicy Dworcowej. Podobnie jak w latach w poprzednich najmniej zgłoszeń pochodziło od mieszkańców osiedli Jagiellońskiego (10) i Konstytucji 3 Maja (9). – Korzystając z okazji chciałbym podziękować mieszkańcom za liczne zgłoszenia i informacje o naruszeniach porządku prawnego. To dzięki nim możemy podejmować szybkie i skuteczne interwencje oraz reagować na pojawiające się zagrożenia – mówi Maciej Szymczak, komendant straży miejskiej w Kościanie. – Osobne podziękowania, za lata owocnej współpracy, należą się także dotychczasowemu komendantowi policji w Kościanie, panu Leszkowi Majchrzakowi.

W roku 2013 kościańscy strażnicy wspólnie z policją przeprowadzili 138 służb patrolowych miasta, w tym 98 patroli pieszych i 40 zmotoryzowanych. Współpraca z policją to nie tylko patrole i prowadzenie działań porządkowych, ale także stała wymiana informacji o zagrożeniach występujących w mieście i odpowiednia koordynacja rozmieszczenia służb policyjnych i straży.