Straż Miejska w Kościanie przypomina o odśnieżaniu chodników

Za odśnieżanie chodników przylegających do posesji odpowiadają właściciele nieruchomości, na których ciąży obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Za uchylanie się od tego obowiązku grozi grzywna w postaci mandatu karnego w kwocie 100 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kościanie.

Właściciel nieruchomości odpowiada za odśnieżanie chodnika położonego wzdłuż swojej posesji. Przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Śnieg, błoto pośniegowe i lód uprzątnięty z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji deszczowej, w sposób niezagrażający istniejącej zieleni. Piasek użyty do usuwania śliskości należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.