Starosta z absolutorium

Radni jednomyślnie udzielili Zarządowi Powiatu Kościańskiego absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2018.

Absolutorium zostało udzielone w drodze uchwały na sesji 12 czerwca. Przed głosowaniem starosta Henryk Bartoszewski przedstawił radnym informację z wykonania budżetu oraz działań Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w roku 2018.

W swoim wystąpieniu podkreślał, że wykonanie budżetu w roku poprzednim w dużej mierze należało do Zarządu V kadencji, na którego czele stali starosta Bernard Turski i wicestarosta Stefan Stachowiak.
Starosta Bartoszewski gratulując swoim poprzednikom dobrze wykonanej pracy, zauważył, że był to budżet solidny, a inwestycje w dużej mierze oparte na pozyskanych środkach zewnętrznych.
Dochody w budżecie w roku 2018 zamknęły się w kwocie 93 829 804,92 zł i były wyższe niż te planowane na dzień 1 stycznia 2018 roku o 9 375 447,92 zł.

W strukturze budżetu 26 proc. stanowiły subwencje, 15 proc. dotacje celowe z budżetu państwa, 14 proc. środki unijne. Dochody własne stanowiły natomiast 40 proc

Wydatki bieżące w 2018 roku zamknęły się w kwocie ponad 65 mln zł. Z kolei wydatki inwestycyjne w kwocie 35,6 mln zł stanowiły 38 proc. kwoty wydatków ogółem.