Rada funkcjonuje sprawnie

O sprawach bieżących, wyzwaniach stojących przed miastem i ocenie dotychczasowej pracy nowej Rady Miejskiej Kościana rozmawiamy z jej przewodniczącym Piotrem Ruszkiewiczem.

– Nowa Rada Miejska obradowała jak dotąd na siedmiu sesjach. Jak ocenia Pan dotychczasową pracę tego ważnego dla miasta organu?
– Moja ocena nie jest najważniejsza. Liczy się przede wszystkim opinia mieszkańców. Z rozmów z kościaniakami, których spotykam na co dzień wyłania się pozytywny obraz rady, choć, co naturalne, zdarzają się też uwagi krytyczne. Radni aktywnie uczestniczą w obradach sesji – są zdyscyplinowani, zajmują się sprawami, które zgłaszają obywatele. Podczas posiedzeń przeważa duch współpracy, na sesjach zdarzają się co prawda niepotrzebne złośliwości, ale nie rzutuje to na całościowy obraz rady. Rzadko się zdarza, że ktoś przekracza granice kultury dyskusji. Według mnie Rada Miejska funkcjonuje sprawnie – wszystkie istotne problemy są rozwiązywane. Ważne, by obywatele z działalności samorządu miejskiego byli zadowoleni.

– Wspomniał Pan o uwagach krytycznych. Podczas jednego z posiedzeń pojawiła się opinia o zbyt długich przerwach między sesjami.
– Jest to opinia nieuprawniona. Zgodnie z ustawą sesje rady muszą odbywać się przynajmniej raz na kwartał. W naszym przypadku częstotliwość ta jest większa. W czasie dziewięciu miesięcy zwołałem siedem posiedzeń. Odpowiada to zapotrzebowaniu wynikającemu z powierzonych zadań, a także wystarcza dla uchwalania przedłożonych radzie uchwał. W razie potrzeby oraz w sytuacjach nagłych lub wyjątkowych zawsze istnieje możliwość zwołania nadzwyczajnej sesji.

– Jakie sprawy skupiają obecnie największą uwagę radnych?
– Po pierwsze – budżet. Rada swoją uchwałą zatwierdza budżet i nadzoruje jego wykonanie. To jest najważniejsza uchwała. Z tego punktu widzenia trzeba systematycznie przyglądać się realizacji bieżących zadań, szczególnie inwestycyjnych, np. takich, jak obecnie budowa ulicy Marciniaka, przebudowa chodników przy ulicy Moniuszki i realizacja – przy współpracy z powiatem – drugiego etapu ulicy Wielichowskiej. Radnych interesuje też przebieg i stopień zaawansowania prac przy budowie długo wyczekiwanej hali widowiskowo-sportowej, którą realizuje powiat przy współudziale środków z miejskiego budżetu. Obiekt ma zostać oddany do użytku jesienią przyszłego roku. Jest jeszcze wiele różnych problemów zgłaszanych przez mieszkańców, które są równie istotne dla funkcjonowania miasta. Po wprowadzeniu okręgów jednomandatowych w wyborach do rady dostrzegam większe zaangażowanie radnych w sprawy dotyczące swoich własnych okręgów wyborczych. To dobrze, ale ważne jest, aby towarzyszyła temu całościowa umiejętność widzenia spraw ogólnomiejskich, spojrzenie na miasto jak na jednolity organizm.

– Coraz więcej miast i gmin korzysta z systemu informatycznego do zarządzania pracami rady. Umożliwia on kompleksową obsługę głosowań podczas posiedzeń. Służy też jako narzędzie do przekazywania dokumentów i projektów uchwał. Co Pan sądzi o wprowadzeniu takiego systemu w Kościanie?
– Myślę, że w niedalekiej przyszłości zafunkcjonuje on także w naszym mieście. Możliwość przesyłania radnym projektów uchwał w formie elektronicznej pozwoliłaby nam odejść od kosztownego kserowania dokumentów. Interesująca jest też opcja głosowania imiennego. Dzięki temu mieszkańcy mieliby wgląd w historię głosowań radnych na przestrzeni całej kadencji. Jeśli radni wyrażą taką wolę, a w budżecie znajdą się pieniądze na zakup odpowiedniego systemu, to jestem jak najbardziej za. Na pewno usprawni to obrady sesji.

– Pomówmy o wyzwaniach stojących przed miastem w perspektywie obecnej kadencji rady.
– W znacznym stopniu jest to kontynuacja rozpoczętych już zadań, a więc utwardzanie kolejnych dróg miejskich wg wcześniej przyjętego harmonogramu. Przypomnę, że przez minionych osiem lat wykonaliśmy około 30 takich inwestycji. Czeka nas też dalsza poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Mam tu na myśli m.in. budowę boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym wraz z przebudową systemu kanalizacji deszczowej, termomodernizację budynku Zespołu Szkół nr 4 czy postawienie nowego przedszkola ze żłobkiem na Osiedlu Konstytucji 3 Maja. Miasto podjęło też starania o pozyskanie środków na modernizację stadionu miejskiego. Zakłada ona wyposażenie obiektu w bieżnię poliuretanową i profesjonalne urządzenia do uprawiania niektórych dyscyplin lekkoatletycznych. Ważna jest kontynuacja prac przy porządkowaniu terenu Łazienek i modernizacja wszystkich mostków na Obrze w obrębie miasta. Jednym z najtrudniejszych zadań stojących przed radą będzie rewitalizacja Rynku wraz z modernizacją ratusza. Na prace koncepcyjne z tym związane zaplanowaliśmy w tegorocznym budżecie 200 tys. zł. Realizacja tego przedsięwzięcia wymagać będzie znalezienia zewnętrznego źródła finansowania. Istotna jest też kwestia tworzenia miejsc parkingowych w śródmieściu. Sporym wyzwaniem będzie wytyczenie objazdów i organizacja ruchu na czas budowy wiaduktów na ulicy Młyńskiej i Gostyńskiej. Jak wiadomo PKP PLK ogłosiły już przetarg na modernizację linii kolejowej E-59 na odcinku przebiegającym przez Kościan.

– W tym roku obchodziliśmy 25-lecie odrodzonego samorządu terytorialnego. Jak ocenia Pan ten okres z perspektywy Kościana?
– Nie zmarnowaliśmy danej nam szansy. Przez ten czas udało nam się odmienić kształt życia publicznego i obudzić wiele obywatelskich inicjatyw. Przywrócenie prywatnej własności spowodowało rozwój przedsiębiorczości. Powstały nowe firmy i sklepy. Kościańskie ulice i place zmieniły swoje oblicze, a domy odzyskały dawną świetność. Spełniliśmy też marzenia pokoleń kościaniaków o uporządkowaniu rzeki Obry, Parku Miejskiego czy popadającej w ruinę zabytkowej Wieży Ciśnień. Dzięki systematycznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym europejskich, rozwiązaliśmy wiele palących problemów. Miasto, co warto podkreślić, stało się przedmiotem podziwu wielu osób przejeżdżających tutaj z zewnątrz. Do tego dzieła przyłożyli cegiełkę wszyscy, którzy przez ćwierć wieku działali na rzecz Kościana. Należą im się za to serdeczne podziękowania.