Prąd i ciepło z biogazu na oczyszczalni

Wodociągi Kościańskie wszczęły postępowanie na wybór wykonawcy instalacji kogeneracyjnej na terenie oczyszczalni ścieków. Zadanie zostanie zlecone wybranemu wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zbiornik biogazu.

Prąd elektryczny oraz ciepło użytkowe wytwarzane będą z biogazu, który powstaje w procesie zagospodarowania osadów ściekowych. Instalacja biogazu wraz z dwiema wydzielonymi komorami fermentacyjnym i zbiornikiem biogazu została oddana do użytku w 2019 r. Zadanie realizowane było w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” dofinansowanego z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonawca w ramach zadania będzie musiał opracować dokumentację projektową, na podstawie której uzyska decyzję pozwolenia na budowę, a następnie wykona konieczne prace budowlano-instalacyjne oraz dostarczy, podłączy i uruchomi jednostkę kogeneracyjną. Do obowiązków wykonawcy będzie również należało uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji dopuszczających wykonaną instalację do użytkowania.

Obecnie wytworzony biogaz służy do ogrzania obiektów oczyszczalni, w tym poprzez wytworzenie ciepła w piecach utrzymania optymalnej temperatury w komorach fermentacyjnych osadu. Wytworzona nadwyżka biogazu, która nie może już zostać zmagazynowana w zbiorniku, zostaje spalona w pochodni.  – Nowa planowana inwestycja ma na celu wykorzystać wytworzony z osadów ściekowych biogaz w komorach fermentacyjnych, do produkcji energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana na terenie oczyszczalni. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli na zmniejszenie ilości zakupu energii elektrycznej od dostawcy ENEA S.A. o około 20 proc. w skali roku – informuje Dawid Borkowski, prezes Wodociągów Kościańskich.