Pieniądze dla domów pomocy społecznej w powiecie

Powiat Kościański realizuje unijny projekt grantowy, który ma na celu wsparcie dwóch domów opieki społecznej w okresie epidemii mieszczących się w Jarogniewicach i w Mościszkach. Otrzymane środki posłużą na rekompensatę wynagrodzeń oraz zakup środków ochronnych.

Projekt o nazwie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy pomiędzy Skarbem Państwa, Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.

Grant został przyznany dla prowadzonych przez powiat DPS-ów w Jarogniewicach i Mościszkach. Pozwoli on na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji personelu.

Dodatki do wynagrodzeń przeznaczone są dla pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – zrezygnowali z drugiego zatrudnienia w okresie od 1 maja do 31 sierpnia bieżącego roku.

Łączna wartość grantu wynosi blisko 53 tys. zł, z czego Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach otrzymał kwotę 17 371,80 zł, a Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach – 35 440,74 zł.