Obwodnica Kościana na liście inwestycji

Decyzją zarządu województwa budowa wschodniej obwodnicy Kościana została wpisana do planu inwestycyjnego samorządu wielkopolskiego realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020. Muszą ją jeszcze zatwierdzić radni sejmiku.

Nowa obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 pozwoli odciążyć ruch tranzytowy przebiegający przez północną część miasta. Chodzi przede wszystkim o ulice Grodziską i Gostyńską, a także o Północną i Poznańską. Każdego dnia przez drogi te przejeżdża kilkadziesiąt tirów korkując m.in. skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przejazd kolejowy na ul. Gostyńskiej oraz tzw. krzywe rondo.

Dzięki staraniom samorządowców Ziemi Kościańskiej zarząd województwa uwzględnił obwodnicę w swoim planie inwestycyjnym na lata 2014-2020. Zostanie on przedłożony do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu sejmiku wielkopolskiego. – W ciągu ostatnich kilku lat podjęliśmy szereg działań by przekonać władze województwa do budowy tej drogimówi Michał Jurga, burmistrz Kościana.Na nasze zaproszenie gościła w Kościanie delegacja radnych sejmiku wojewódzkiego. Była to okazja do zapoznania ich z koncepcją przebiegu drogi. Tereny, przez które miałaby prowadzić nowa obwodnica, w tym również obszar aktywizacji gospodarczej w Pianowie, w maju ubiegłego roku odwiedził także marszałek województwa Marek Woźniak.

Warto dodać, że działania podjęte przez kościańskich samorządowców doprowadziły także do uwzględnienia w planach zjazdu z drogi S5, który połączy ekspresówkę z krajową piątką. To niespełna 2-kilometrowy odcinek, który docelowo będzie stanowił liczący 5,5 km odcinek obwodnicy.

Decyzja o wpisaniu obwodnicy do planu inwestycyjnego województwa umożliwi podjęcie prac koncepcyjnych niezbędnych do przygotowania projektu budowlanego i sporządzenia kosztorysu robót.

Oprócz koncepcji przedstawionej przez kościańskich samorządowców, ze strony urzędu wojewódzkiego pojawiła się sugestia budowy tzw. „półobwodnicy”.  To wariant oszczędnościowy wynikający z dawnych planów zagospodarowania przestrzennego województwa. Zakłada on skrócenie planowanej obwodnicy poprzez wykorzystanie istniejącego odcinka ulicy Północnej do ronda gostyńskiego i dalej do drogi 308. – Pomysł, aby cały ten ruch miał przetaczać się dalej przez miasto jest dla nas nie do przyjęcia – mówi Andrzej Przybyła, wójt gminy Kościan. – W rozmowach  z zarządem województwa będziemy zabiegać o utrzymanie pierwotnej koncepcji przebiegu tej drogi, wytyczonej w studium warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego gminy Kościan.

Zgodnie z tym dokumentem wschodnia obwodnica Kościana miałaby długość ok. 5,5 km, z czego prawie 2 km to odcinek łączący planowaną drogę ekspresową S5 z obecną „piątką”. Zostanie on wybudowany w ramach kontraktu GDDKiA. Koszt budowy jednego kilometra tej klasy drogi to ok. 7 mln zł. Inwestycja ta przewiduje także budowę wiaduktu, która pochłonie kwotę w granicach 30-35 mln zł. Dla porównania obwodnica Gostynia będzie kosztować ok. 80 mln zł. – Podtrzymujemy deklarację samorządu miasta, gminy, jak również powiatu o  częściowej partycypacji w zakresie wykupów gruntu pod budowę tej drogimówi burmistrz Jurga.Po wybudowaniu obwodnicy zarówno miasto jak i gmina przejęłyby przebiegający w granicach Kościana odcinek drogi 308.

Na bazie naszej koncepcji założyliśmy możliwość gwiaździstego połączenia miasta z nową obwodnicąmówi wójt Andrzej Przybyła. Zaczynając od piątki kolejne zjazdy z tej drogi zlokalizowane byłyby na ulicach: Poznańskiej, Czempińskiej i Generała Dezyderego Chłapowskiego. Miasto przewiduje też połączenie obwodnicy z ulicą Północną na wysokości energetyki.