Gmina Czempiń nie udostępni danych Poczcie Polskiej

Gminy nie chcą udostępniać danych mieszkańców Poczcie Polskiej niezbędnych do stworzenia spisu wyborców. Tłumaczą to brakiem podstaw prawnych dla takiego działania. W naszym powiecie oficjalne stanowisko w tej kwestii wyraził burmistrz Czempinia, Konrad Malicki.

Jak pisze burmistrz w swoim oświadczeniu wydanym w piątek po południu: „W dniu 23 kwietnia 2020 roku o godz. 2:29 wpłynęła do Urzędu Gminy w Czempiniu wiadomość e-mail, podpisana “Poczta Polska”, zatytułowana jako wniosek o przekazanie danych ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) sporządzanego i aktualizowanego przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców, w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku. Pod wiadomością nie widniały dane żadnej osoby uprawnionej do reprezentacji Poczta Polska S.A., wiadomość nie została również podpisana podpisem elektronicznym”.

W związku z tym po analizie przedmiotowej wiadomości oraz zasięgnięciu opinii prawnej burmistrz Malicki uznał, iż nie jest to wniosek spełniający wymogi kodeksu postępowania administracyjnego, a jego nadawca jest niemożliwy do zweryfikowania. – Wobec powyższego wiadomość ta nie będzie w ogóle merytorycznie rozpatrywana jako wniosek podkreśla burmistrz Czempinia. ­– Jako organ samorządu terytorialnego, mam obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa. Zatem i w tym wypadku będę działał z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym Konstytucji RP. Wobec tego informuję, że na podstawie otrzymanego maila Urząd Gminy w Czempiniu nie przekażę nikomu danych z rejestru wyborców.