Co z północną obwodnicą Kościana? [MAPA]

Przeciąga się procedura wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy północnej obwodnicy Kościana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308. Bez tego nie można podjąć kolejnych kroków związanych z przygotowaniem projektu.

Północna obwodnica Kościana
4-kilometrowy odcinek północnej obwodnicy Kościana będzie miał swój początek na nowym rondzie przy stacji paliw na „starej piątce”. Dalej projektowana trasa będzie biegła w kierunku południowo-wschodnim przez Pianowo, łąki i pola uprawne pomiędzy Kościanem a Nowym Luboszem, a następnie poprowadzi przez las, by za Nadleśnictwem włączyć się w drogę wojewódzką nr 308. W ramach inwestycji powstaną trzy wiadukty (nad ul. Poznańską, ul. Czempińską oraz nad linią kolejową E59) i dwa ronda (pomiędzy Kościanem a Nowym Luboszem na drodze powiatowej będącej przedłużeniem ul. Chłapowskiego oraz za Nadleśnictwem na drodze wojewódzkiej 308).

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnej obwodnicy Kościana wpłynął do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 25 lutego 2019 r. Procedura trwa już prawie dwa lata. RDOŚ wielokrotnie wyznaczał termin wydania decyzji, po czym wskazywał kolejny. Ostatnio na dzień 25 stycznia 2021 r. uzasadniając to skomplikowanym charakterem sprawy, w tym koniecznością wystąpienia o uzgodnienie do organu inspekcji sanitarnej.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest z natury rzeczy skomplikowane, w szczególności jeśli w toku tego postępowania przeprowadzana jest procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tak jak w przypadku obwodnicy Kościanawyjaśnia Jacek Przygocki, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.Skomplikowany charakter sprawy wynika m.in. z konieczności zasięgnięcia opinii inspekcji sanitarnej oraz konieczności przeprowadzenia udziału społeczeństwa w postępowaniu. W najbliższym czasie organ poda do publicznej wiadomości informacje o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu oraz o wystąpieniu do organów współdziałających. Dalszy przebieg postępowania uzależniony będzie od wyników udziału społeczeństwa, bowiem w ramach niego każdy będzie mógł złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia. Ostatnim etapem przed wydaniem rozstrzygnięcia jest umożliwienie stronom zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Ten ostatni etap trwać będzie około jednego miesiąca.

Zaniepokojenia przedłużającą się procedurą nie kryje Andrzej Przybyła, wójt gminy Kościan.Brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy północnej obwodnicy Kościana opóźnia rozpoczęcie prac projektowych, które w przypadku takiej inwestycji jak ta mogą potrwać nawet dwa lata. Nie mniej istotny będzie też kolejny etap związany z pozyskaniem źródeł finansowania. Budowa obwodnicy, ujętej w planie inwestycyjnym samorządu województwa wielkopolskiego, to wydatek rzędu 60-80 mln zł. Bez wsparcia z zewnątrz, czy to w ramach funduszy unijnych, czy środków rządowych, marszałek nie będzie w stanie sfinansować tak kosztownej inwestycji.

Na prace przygotowawcze związane z opracowaniem ostatecznego projektu drogi, którego koszt szacowany jest na 600-700 tys. zł, gmina Kościan udzieliła samorządowi województwa wsparcia w wysokości 100 tys. zł. Taką samą kwotę przeznaczy na ten cel miasto i powiat.

Nowa obwodnica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 pozwoli odciążyć ruch tranzytowy przebiegający przez północną część miasta. Chodzi przede wszystkim o ulice Grodziską i Gostyńską, a także o Północną i Poznańską.

Obwodnica Kościana – planowany przebieg trasy na mapie

Północna obwodnica Kościana. Mapa z przebiegiem drogi.